Serbian History - Part one, Numbers and Adjectives
History of Serbia - Part 1

History of Serbia - Part 1

Which words are missing ?

Popunite prazna polja, i onda pritisnite "CHECK" da bi proverili odgovore. Koristite dugmence "?" da bi dobili slovo koje ce vam pomoci da resite zadatak - ali pazite, onda vam se smanjuje broj konacnih poena :) Ovaj zadatak mozete raditi svaki dan dok ne dobijete 100% :)
Listen to this video and answer the following questions:
Godine slovenska plemena su našla novu domovinu na nekadašnjeg vizantijskog Ilirika. (.../ teritory)

Od Save i Dunava pa sve do Peloponeza, Sloveni su pronašli domovinu. Te teritorije na kojima žive Sloveni, vizantijski pisci zovu Sklavinijama. To su plemenski organizovane oblasti u kojima je središnja vlast poglavara . (rivers/limited)

Nekadašnja metropola Ilirika ostaće kod Slovena poznata kao Grad. Imena stotine vizantijskih gradova biće zauvek izgubljena - a sećanja na njih zameniće opšti slovenski pojam za grad "gradina" ili "gradište". (Tsar's / deserted)

Učeni vizantijski pesnik, Georgije Pisida u Carigradu , piše stihove o teškim vremenima koji su zadesila njegovu zemlju. U jednom stihu kaže da se i Varvari međusobno bore: Avar ubija Slovena i potom biva ubijen - i time su ometeni u vođenju borbe. Na osnovu ovog usamljenog podatka, pretpostavlja se da je godine, nakon neuspele avarsko-slovenske opsade Carigrada, došlo do značajnih sukoba Avara i Slovena.(united / ...)

U to vreme Sloveni i Sloveni sa donjeg Dunava žive u Iliriku i Dalmaciji. Stoga su veliki izgledi da se ovaj sukob odnosi na sukob Avara sa Srbima i Hrvatima, dva plemena, čiji je dolazak u ove predele, označio ujedno i kraj južno-slovenske seobe. (Panonian / Slavic)

Jedini spis koji se odnosi na doseljavanje Srba u nekada carsku provinciju Dalmaciju. jeste De Administrando Imperio, delo koje je napisao Konstantin VII Porfirogenit u desetom veku. U tom delu, koje je bilo zamišljeno kao uputstvo svom sinu, izloženo je ono što je car prikupio o Srbima: (interesting / ruling)
1. O doseljavanja Srba (time)
2. O pod kojima su se nastanili (conditions)
3. O istoriji (political)
4. O strukturi (managing)
5. O primanju (Christianity)

Najstariji rukopis ovog dela potiče iz godina jedanaestog veka, i pripadao je tada čoveku carstva, Jovanu Duki. (seventies / second)

Od dvadeset devetog do poglavlja tog dela, napisano je sve što je prikupljeno o prošlosti Srba, Hrvata, Zahumljana, Travunjana, Pagana i Dukljana. U njegove vreme, sredinom desetog veka, znalo se da najveći deo Dalmacije, čini šest političkih celina južnih Slovena. Za Zahumljane, Travunjane i Pagane, autor izričito kaže da su porekla. (... / Serbian)

Njihov dolazak na ove prostore povezuje se vremenom vladavine cara Iraklija. Navodno na njegov poziv, Srbi su prešli Dunav i nastanili se u okolini grada Servije. Posle izvesnog vremena, odlučili su da se vrate u svoju domovinu. Dobivši otpust od cara, došli su do Singidunuma, današnjeg Beograda. Prešli su reku Dunav ali su kada su uvideli su da su Avari obnovili vlast i ojačali vlast nad Slovenima u Panoniji, opet su se predomislili i zatražili od Cara Iraklija da im dodeli oblasti za naseljavanje. Car ih je naselio u Dalmaciji, koja je bila do tada zapuštena varvarskim uništavanjem. (old / new)

Pošto je ovo jedini dokument iz tog vremena, teško je reći koliko je ova priča posledica autorove konstrukcije, a koliko srpskog narodnog predanja. Međutim, nezavisno od ovog dela, postoji podatak o izvesnom opatu Martinu, koji je oko godine otkupljivao od Slovena po Dalmaciji zarobljene Hrišćane. Takva trgovina je podrazumevala sređeno stanje i odnose između starosedelaca i pridošlica. (... / peaceful)

Serbian Lessons Video Course

Serbian Language Course for beginners

Serbian Lessons
Etno selo u Srbiji

Serbian Activator

* indicates required

Songs with Exercises

free e-book for learning Serbian
Learn and Sing

Right mouse click leads you to the exercises with answers!

Your Best Letter Tool

Changing the Latin script into Cyrillic & Turning a text with s, c, z, d into proper š,ć, ž, đ letters.